Nej til dansk krigsforbrydelse
 

Fogh: Flere krigsløgne, mere blod på hænderne

Kommunistisk Politik/Netavisen
30. oktober 2008

Indmarch til Christiansborg 15. februar 2003

’Alle troede, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben forud for krigen i 2003’, sagde den nuværende danske statsministrer under et samråd i folketinget den 28. oktober på baggrund af den tdl. venstre-ordfører Jens Rohdes udtalelser om den danske krigsdeltagelse.
Dermed løj Anders Fogh igen over for folketing og befolkning – for mere end 117. gang.

Før krigen påstod Fogh, at han ’vidste’, Irak havde masseødelæggelsesvåben. Nu ’troede’ han det bare. Men alle andre troede det ikke. Antikrigsbevægelsen i Danmark og internationalt troede det ikke.

Den danske krigsmodstand sikrede, at fremtrædende eksperter som FN's tidligere Assisterende Generalsekretær Hans von Sponeck i oktober 2002 i Udenrigspolitisk Nævn og  den tidligere chefvåbeninspektør Scott Ritter for   Udenrigspolitisk Nævn og Forsvarsudvalget i november (begge inviteret af græsrodsorganisationen ’Lad Iraks folk leve’) afviste de forkerte påstande og forfalskede ’beviser’ om irakiske masseødelæggelsesvåben.

Regeringen var advaret, men Fogh valgte bevidst krigsløgnene og krigen.

Irak er i dag totalt smadret, over en million irakere er dræbt af krigen. Blodet drypper fra Foghs hænder og vil altid forfølge ham.

I ministeransvarlighedsloven hedder det:

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.
§ 6. Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.”


Fogh, Per Stig Møller og Co. står til mange gange 2 år bare for at lyve over for folketinget og den danske befolkning.
Dertil kommer, at der er al mulig grund til en rigsretssag mod Fogh og hans regering for grundlovsbrud – og international lovs strengeste straf for krigsforbrydelser.

Arbejderpartiet Kommunisterne og antikrigsbevægelsen har før og efter aggressionen mod Irak i marts 2003  dokumenteret Fogh-regeringens og krigskoalitionens krigsløgne - og på vist at ingen af de skriftende begrundelser gør den forbryderiske aggressionskrig mod Irak legitim i forhold til international lov.

Nedenstående links til enkelte artikler fra Kommunistisk Politik/Netavisen og Stop terrorkrigen fra årene 2002-2004 dokumenterer det.

(Klik på links for at læse hele artiklen)

Kommunistisk Politik/Netavisen 9. september 2002

Bush, Blairs og Foghs store løgn


”Det er nødvendigt med et påskud for at indlede en aggressionskrig. Under Vietnamkrigen var det løgnen om et angiveligt nordvietnamesisk angreb i Tonkin-bugten. Til den ny krig mod Irak ser påskuddet ud til at være at forhindre Saddam Hussein i at besidde/udvikle atomvåben.”

” Verden bevæger sig hurtigt imod en ny katastrofe. Bush og Blair har stillet sig i spidsen for et kriminelt eventyr, som vil få enorme konsekvenser for den globale fremtid - langt større end Afghanistan-krigen. Den militære opbygning i Golfen og omegn er vidt fremskreden. Danmark er direkte involveret - med A.P. Møllers containerskibe i front.”

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/globalt/2002-na0909-bush_blair_fogh.htm


Kommunistisk Politik/Netavisen 26. september 2002

Schröder og Fogh

På partiet Venstres landsmøde holdt Fogh en decideret krigsophidsende tale. Han gjorde det krystalklart, at hans regering vil handle som USA's lakaj”

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/synspunkt/2002-kp19-s02.htmKommunistisk Politik/Netavisen 31. januar 2003

Fogh: Total og uforbeholden støtte til USAs kriminelle krig mod Irak

”Den danske regering underkaster sig uden forbehold den amerikanske krigspolitik. Når USA kræver krig mod Irak, siger den ja og amen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har sammen med 7 andre europæiske regeringsledere underskrevet en fuldmagt til USA til den kommende krig mod Irak, offentliggjort som annonce i den engelske avis The Times. Danmark skal i krig - mod det store flertals vilje.”

Annonceteksten gengivet

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/indland/2003/0130_fogh_annonce_for_krig.htm


Kommunistisk Politik/Netavisen 6. februar  2003

Powell hejser krigsflaget

”Powells tale (i FNs Sikkerhedsråd) var opreklameret verden over som en præsentation af 'fældende beviser' mod Saddam. De fandtes imidlertid ikke.”

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/klaus/03/0206_powells_krigsflag.htm


Kommunistisk Politik/Netavisen 17. februar 2003

Fogh: "Demonstranter går Saddams ærinde"

Den desperate kritik af den globale krigsmodstand for at gå 'Saddams ærinde' er mere end latterlig. For det første går demonstranterne fredens og den irakiske befolknings ærinde - og forsøger at forhindre Danmark i at blive deltager i en forbryderisk aggressionskrig, som for Foghs vedkommende vil falde ind under Nürnberg-krigsforbryderparagrafferne.”

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/indland/2003/0217_fogh_deomstranter.htm

 
Kommunistisk Politik/Netavisen 3. juni  2003

Bloddryppende løgne

”- Statsministerens redegørelse ved folketingets afsluttende samling var fuld af bloddryppende løgne, siger APKs formand Dorte Grenaa.”

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/indland/2003/0603_dg_blodige_loegne.htm


Stop Terrorkrigen 14. juni 2003

Hvor er dræbervåbnene?

”Skal Anders Fogh, Per Stig Møller og 61 folketingsmedlemmer slippe godt fra at føre Danmark ud i en ulovlig krig, bygget på en løgn?”

http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/fred_dk/030614_dorte_grenaa_hvor_er_draebervaabnene.htm


Kommunistisk Politik/Netavisen 14. juli 2003Bush løj, da han satte Irak-krigen i gang og da han sagde, den var slut. Hvad med Fogh og Co.?

Hvad der nu 'glemmes' både af den officielle presse  og af de fleste parlamentarikere i de krigsførende lande var, at der blev sat alvorlige spørgsmålstegn ved samtlige påstande fra Bush, Powell og Blair (og de lokale ekko'er) allerede før krigen. Det danske folketing var fuldt informeret om, at Saddam Hussein ikke besad en masseødelæggelseskapacitet. Både en Scott Ritter og en Hans von Sponeck havde aflagt deres vidnesbyrd for Udenrigspolitisk Nævn og Forsvarsudvalget.”

Ved folketingets afslutningsdebat den 3. juni 2003 (da ingen masseødelæggelsesvåben var fundet, men statsministeren stadig var fortrøstningsfuld om, at de ville blive det) sagde Anders Fogh:

" Regeringen valgte at støtte den væbnede aktion i Irak:
· fordi Saddam Husseins tyranniske regime i mere end 12 år havde ignoreret det internationale samfunds krav om afrustning,
· fordi Saddam Husseins regime åbenlyst ikke levede op til det internationale samfunds krav om aktivt og ubetinget samarbejde,
· fordi Saddam Husseins regime havde klare forbindelser til terrorister,
· fordi Saddam Husseins regime var en trussel mod fred og stabilitet i regionen,
· fordi det var for farligt blot at lade stå til - det ville sende et helt forkert signal til denne verdens tyranner om manglende konsekvens."

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/indland/2003/0714_krigsundersoegelse.htm


Kommunistisk Politik/Netavisen 15. juli 2003

Per Stig Møller: Kodyl løgnhals og krigsforbryder

”Den danske regering er langt om længe blevet sat under pres i forbindelse med dets begrundelser for at deltage i den folkeretsstridige krig mod Irak. Regeringens hovedbegrundelse for krigen, var at Irak besad masseødelæggelsesvåben og udgjorde en trussel mod den regionale stabilitet og mod verdensfreden.”

http://www.apk2000.dk/netavisen/artikler/indland/2003/0715_per_stig_lognhals.htm


Stop Terrorkrigen 28. januar 2004

Hvem snød FN?

Bush, Blair og Fogh brød med FN, Sikkerhedsrådet og dets resolutioner, da de iværksatte den ulovlige krig. Det var ikke Saddam Hussein, men USA, UK og Danmark, der nægtede at samarbejde med FN for at føre krig.”

http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/fred_dk/040128_dorte_grenaa_fogh_loegner.htm

Stop Terrorkrigen 15. november 2004

Anklage mod statsminister Anders Fogh Rasmussen,  udenrigsminister Per Stig Møller m.fl.
for forbrydelser mod freden, mod menneskeheden og for krigsforbrydelser


” Bush, hans regering og hans allierede regeringer, indbefattet Anders Fogh Rasmussens, har begået og begår den største forbrydelse af alle mod freden og menneskeheden: aggressionskrigen.”

http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/fred_dk/041115_anklage_mod_anders_foh_et_al.htm

* * *

Den parlamentariske opposition i folketinget er også tilplettet af bod og snavs fra Bush's, Blairs og Foghs agressionskrige. Den tilsluttede sig danske krigsdeltagelse i Irak det meste af tiden, og i Afghanistan fra 2001 til nu og ind i fremtiden.

Også krigen i Afghanistan er en forbryderisk, folkeretsstridig aggressionskrig. Den har nu varet i over syv år og er den længste krig i Danmarks nyere historie, med udsigt til at trække ud i årevis endnu. Også krigen i Afghanistan og den danske krigsdeltagelse dér er indhyllet i en røgtæppe af løgne. Fogh valgte at trække sig fra den militære fiasko i Irak og satse på den stadig voldsommere krig i Afghanistan med danske soldater i forreste frontlinje i Bush's første krigseventyr, der ingen ende vil tage. Fogh drypper af stadig mere blod, fra mænd, kvinder og børn i Irak og Afghanistan.

Fogh har hele vejen igennem haft bred parlamentarisk støtte, også fra socialdemokraterne og De Radikale, til krigsforbrydelse i Afghanistan.
'Oppositionens medansvar svækker selvfølgelig sagen mod Fogh og Co og sikrer, at alle implicerede i et vist omfang dækker over hinanden.

Socialdemokraterne og De radikale har meddelt, at de ved et regeringsskifte vil få undersøgt hele grundlaget for Irak-krigen. Til gengæld vil de rabiate krigsanstiftere i Dansk Folkeparti alene have en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, for - ligsom i USA og UK - at søge at forskyde ansvaret væk fra regeringen og toppolitikerne.

Kun den konsekvente krigsmodstand og marxist-leninisterne i APK har fortalt danskerne den fulde sandhed om den danske krigsdeltagelse i Irak, Afghanistan og USAs kriminelle 'krig mod terror'.

En del af sandheden er også den, at Danmark og danskerne ifølge international lov er ansvarlige for de ødelæggelser, de påfører andre lande og folk gennem kriminelle aggressionskrige. Når regningen skal gøres endeligt op - og det skal den på et tidspunkt - skal der også betales kompensation og krigsskadeserstatninger til de forurettede.

Løgnen omkring starten på Irak-krigen er kun en flig af den store danske krigsløgn. Og der er ikke brug for en parlamentarisk undersøgelse, hverken Dansk Folkepartis afledningsmanøvre eller det vage løfte om en undersøgelse efter et regeringsskifte. Erfaringsmæssigt bliver en sådan både en syltekrukke og en hvidvaskning. Fogh er ansvarlig for internationale krigsforbrydelser i stor skala og for grundlovsbrud. Det begrunder en rigsretssag. Hvad der er brug for er en kriminalundersøgelse og anklage for krigsforbrydelser mod Fogh og Co. - helt oplagt med udgangspunkt i den store løgn om starten på Irak-krigen.

- End -