Frihedskamp er ikke terror
 

Horserød-Stutthof Foreningen:
Vi ser frem til ’terrorsagen’ med sindsro

Hvad anklagen mod Horserød-Stutthof Foreningen angår, er vi uskyldige i anklagerne om støtte til terrororganisationer – vi har ikke støttet terrororganisationer og vil aldrig gøre det! 

Vi har støttet frihedsbevægelser og modstandsorganisationer og – med et yderst beskedent beløb støttet den humanitære indsats i Gaza efter det israelske angreb i 2008 og 2009.

Vi er modstandere af terrorisme også statsterrorisme – som den bedrives af Danmarks allierede, og regeringens forbillede – USA.

Men vi vil derimod til enhver tid støtte mennesker som kæmper for fred, frihed og national uafhængighed mod krig og undertrykkelse. Det gælder under alle forhold.


Horserød-Stutthof Foreningen, 1970 - Rejse til koncentrationslejren Stutthof

Vi ændrer ikke vore holdninger og meninger til de forrykte og diskriminerende terrorlove – en afskrift af tidligere præsident Bush ”Patriot Act” – som først og fremmest er beregnet til at så angst i befolkningen, så den holder mund og afholder sig fra at udvise nogen form for solidaritet og politisk stillingtagen.

Det er de love, vi skal dømmes for at have forbrudt os imod. Det er en kendsgerning, at terrorlovene undergraver borgernes retssikkerhed og i sidste ende demokratiet i vort land, det er, hvad den kommende retssag kommer til at dreje sig om, står det til os.

Fordi en tilfældig justitsminister, finder det politisk formålstjenligt, at slæbe os i retten, fortsætter vi vor kamp – vi lader os ikke kyse. Det er forsøgt før.

Må vi blot erindre om, at stifterne af vor forening også blev hængt ud for terrorisme med fatale konsekvenser for den enkelte. Det var i årene 1940 – 1945. Et nidkært dansk politi jagtede og fængslede dem på tysk ordre og med den danske regerings fulde opbakning. Senere kom det til en parodisk ”rettergang”, som for mange fik en dødsdoms virkning – i udryddelseslejren Stutthof.

En del af den danske historie, som man helst ikke taler for meget om.

Så vi ser frem til retssagen med sindsro, vi har intet at skjule. Det er der derimod andre, der har. Det fremgår tydeligt af de afsløringer, som WikiLeaks dagligt bringer frem i dagens lys.

Vi vil bruge den kommende retssag til en grundig politisk forårsrengøring – det er der stærkt brug for i Danmark i 2011.         

 

Tiltale i to sager om terrorfinansiering –
mod Horserød-Stutthof Foreningen og Den Faglige Klub, København

Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
11. januar 2010

Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale i to sager om økonomisk støtte til organisationerne FARC og PFLP. Rigsadvokatens indstilling til justitsministeren er afgivet efter indstilling fra Københavns Politi og Statsadvokaten for København og Bornholm.

Der vil i begge sager blive rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 114 b, nr. 1 og 2. Efter disse bestemmelser er det strafbart at indsamle og yde økonomisk støtte til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

I den ene sag vil der blive rejst tiltale mod Horserød-Stutthof Foreningen og mod foreningens formand.

Københavns Politis efterforskning i denne sag blev indledt i oktober 2006 på baggrund af et brev fra Horserød-Stutthof Foreningen til Justitsministeriet, hvoraf det fremgik, at foreningen havde støttet FARC og PFLP. Herudover sendte Horserød-Stutthof Foreningen i perioden fra februar 2009 til januar 2010 en række breve til Justitsministeriet, hvoraf det fremgik, at foreningen havde indsamlet og ydet økonomisk støtte til PFLP. Den økonomiske støtte beløber sig samlet til 18.690 kr.

I den anden sag vil der blive rejst tiltale mod talsmanden for Den Faglige Klub, København.

Københavns Politi indledte efterforskning i denne sag, da Den Faglige Klub, København, i december 2007 udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at klubben havde besluttet at støtte FARC med 10.000 kr.

Efterforskningen og afgørelsen af spørgsmålet om tiltale har i begge sager afventet den endelige afgørelse af den såkaldte ”Fighters and Lovers-sag” og sagen mod talsmanden for Foreningen Oprør. Begge disse sager vedrørte økonomisk støtte til FARC og PFLP og er nu afgjort.

Sagerne vil blive behandlet som domsmandssager ved Københavns Byret.

Der vil ikke kunne gives yderligere oplysninger om sagernes indhold. Spørgsmål i øvrigt kan rettes til statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten for København og Bornholm, tlf. 33 30 73 00.

Baggrund:

Der er tidligere sket domfældelse i to sager vedrørende økonomisk støtte til organisationerne FARC og PFLP.

I den såkaldte ”Fighters and Lovers-sag” stadfæstede Højesteret den 25. marts 2009 Østre Landsrets domfældelse af seks personer for forsøg på indsamling af økonomisk støtte til FARC og PFLP.
I den anden sag skete der domfældelse af talsmanden for Foreningen Oprør for medvirken til bl.a. forsøg på at yde økonomisk støtte til FARC og PFLP. Sagen blev afgjort af Københavns Byret den 15. marts 2010. Det blev i begge sager lagt til grund, at organisationerne FARC og PFLP begår eller har begået terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114.

Horserød-Stutthof Foreningen blev ifølge informationsmateriale fra foreningen i sin tid stiftet af de overlevende kommunister fra Horserødlejren og den nazistiske udryddelseslejr Stutthof. Foreningen er i dag ifølge informationsmaterialet ”en aktivt arbejdende antifacistisk forening”, og ”kampen mod den fascistoide terrorlovgivning” angives at være et hovedpunkt på foreningens dagsorden.

Den Faglige Klub, København, er ifølge en pressemeddelelse fra klubben ”en sammenslutning af tømrere, snedkere, sadelmagere og andre medlemmer af forbundet Træ-Industri-Byg (TIB) i København med holdninger til venstre for socialdemokraterne”. Den Faglige Klub er således ikke en fagforening eller en del af forbundet Træ-Industri-Byg.

Jørgen Steen Sørensen
Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

- End -