International fredsbevægelse
 

Le Feyt Erklæringen

Fred i Irak er en reel mulighed

Af International Anti Occupation Network

International Anti Occupation NetworkUndertegnede venner af Irak fra Frankrig, elgien, Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, USA, Ægypten, Sverige og Irak, der er organiseret i  International Anti-Occupation Network (IAON) og forsamlet i Le Feyt, Frankrig fra 25 til 27 august 2008, har tilsluttet sig følgende holdning og erklæring, der udtrykker vort engagement i bestræbelserne for en uigenkaldelig afslutning på besættelsen og for en varig og bæredygtig fred i Irak.

27 August 2008, Le Feyt, Frankrig

Den amerikanske besættelse af Irak er ulovlig og kan ikke gøres lovlig. Alt, hvad der følger af besættelsen, er ulovligt og illegitimt og kan ikke opnå legitimitet. Disse kendsgerninger er uigenkaldelige. Hvad er konsekvenserne?

Fred, stabilitet og demokrati i Irak er en umulighed under besættelse. Udenlandsk besættelse er i modstrid med med den besatte befolknings interesser, som det fremgår af de seks millioner fordrevne irakere både i og udenfor Irak, det planlagte mord på irakiske akademikere og professionelle fagfolk, ødelæggelsen af deres kultur, og de mere end en million dræbte.

Vestlig propaganda prøver at gøre den absurde påstand acceptabel, at den invaderende magt og dens destruktion af Irak kan spille rollen som Irak´s beskytter. Den belejlige frygt for et "sikkerhedstomrum" --- der bruges til at gøre besættelsen permanent --- overser den kendsgerning, at den irakiske hær aldrig kapitulerede, og at den udgør ryggraden i den irakiske væbnede modstand. Denne ryggrad har kun til formål at forsvare den irakiske befolkning og Irak´s suverænitet. På lignende vis tager advarslerne om borgerkrig sigte på at tilsløre den virkelighed, at det overvældende flertal af den irakiske befolkning forkaster besættelsen som værende i strid med dens interesser og fortsat vil gøre det.

I Irak yder den irakiske befolkning i overensstemmelse med international lov med alle midler modstand imod besættelsen (1). Kun den folkelige modstand kan anderkendes som udtryk og forsvar for den irakiske befolkning´s interesser og vilje. Hidtil har de Forenede Stater været blind for denne realitet i håbet om at en "diplomatisk surge" i kølvandet på den militære bølge af effektiv militær udrensning vil sikre den regering, det påtvinger Irak. Uanset hvem der vinder det forestående amerikanske præsidentvalg, kan USA aldrig opnå dets imperialistiske mål og de styrker, det påtvinger Irak, er i modstrid med den irakiske befolknings interesser.

Der er nogle i Vesten, der fortsat retfærdiggør afvisningen af folkelig suverænitet med en henvisning til "krig imod terror", der ikke blot kriminaliserer modstand (2), men også humanitær hjælp til et besat folk. I henhold til international lov udgør den irakiske modstand en national befrielses- bevæglese. Anerkendelsen af den irakiske modstand er som følge heraf en ret, ikke et muligt valg. (3) Det internationale samfund har retten til at tilbagetrække anerkendelse af den amerikansk påtvungne regering i Irak og til at anerkende den irakiske modstand.

Det er indlysende, at Irak ikke kan genvinde varig stabilitet, enhed og territorial integritet før dets suverænitet er garanteret. Det er også indlysende, at den amerikanske besættelse ikke kan unddrage sig ansvar ved at forsøge at skubbe ansvarlighed over på Iraks naboer. En ikke-angrebspagt, udvikling og samarbejde mellem et befriet irak og dets umiddelbare naboer er de indlysende midler til at opnå denne stabilitet (4).

I kraft af dets centrale geopolitiske placering og dets naturresourcer er et befriet, fredeligt og demokratisk Irak afgørende for dets naboers velfærd og udvikling. Alle Iraks naboer bør se i øjnene, at stabilitet i Irak tjener deres egne interesser og bidrage til ikke-indblanding i dets interne anliggender.

Hvis det internationale samfund og de Forenede Stater er interesserede i fred, stabilitet og demokrati i Irak, burde de acceptere, at kun den irakiske modstand --- væbnet, civil og politisk --- kan opnå disse ved at sikre den irakiske befolknings interesser. Den irakiske modstands første krav er den betingelsesløse tilbagetrækning af alle udenlandske styrker,der ulovligt besætter Irak --- inklusive private kontrakthavere --- og afvæbning af alle væbnede styrker, der er etableret af besættelsen.

Den irakiske anti-besættelsesbevægelse --- i alle dens udtryksformer --- er i forsvaret for den irakiske befolkning den eneste styrke, der er berettiget til at sikre demokrati i Irak. I hele denne bevægelses spektrum er der enighed om, at en midlertidig administrativ regering efter en amerikansk tilbagetrækning vil blive bemyndiget med to opgaver: at forberede grundlaget for demokratiske valg og genoprettelse af den nationale hær.

Efter fuldførelsen af disse opgaver vil den administrative regering blive opløst og derefter overlade beslutninger vedr. krigsskadeerstatninger, udvikling og genoprettelse til en suveræn og frit valgt irakisk regering i en stat for alle dens borgere uden religiøse, etniske, konfessionelle eller kønsbestemte former for diskrimination.

Alle love, kontrakter, overenskomster og kontrakter, der er underskrevet under besættelsen er uigenkaldeligt ophævet. Iflg. international lov og den irakiske befolknings vilje, beror total suverænitet over irakisk olje og alle natur-, kultur- og materielle resourcer på den irakiske befolkning i alle dens generationer, før, nu og fremtidigt. Over hele spektret af den irakiske anti-besættelsesbevægelse er alle enige om, at Irak skal være i stand til at  sælge sin olje på det internationale marked til alle stater, der ikke er i krig med Irak og i overensstemmelse med Iraks forpligtelser som medlem af OPEC.

Den amerikanske invasion i 2003 var og forbliver ulovlig, og loven om statslig ansvarlighed kræver, at stater nægter at anerkende konsekvenserne af ulovlige statslige handlinger (5). Statslig ansvarlighed indbefatter også en pligt til genopbygning. Kompensation bør betales af alle statslige og ikke-statlige aktører, der har profiteret på destruktionen og plyndringen af Irak.

Den irakiske befolkning længes efter en langvarig fred. På basis af konklusionerne fra the Verdenstribunalet i Istanbul 2005 vedr. Irak og i erkendelse af den angrebne irakiske befolknings umådelige lidelser, tiltræder underskriverne af denne erklæring de ovennævnte principper for fred, stabilitet og demokrati i Irak.  

Iraks suverænitet hviler i hænderne på dets befolkning i modstand. Fred i Irak er enkelt at opnå: betingelsesløs amerikansk tilbagetrækning og anerkendelse af den irakiske modstand, der pr definition repræsenterer den irakiske befolknings vilje.
Vi appellerer til alle fredselskende befolkninger i verden om at arbejde for at støtte den irakiske befolkning og dens modstand. En fremtid med fred, demokrati og fremgang i irak, regionen og verden afhænger af dette. 

Udbred venligst denne erklæring overalt

Noter

1. Retten til selvbestemmelse, national uafhængighed, territorial integritet, national enhed og suverænitet uden ydre indblanding er blevet bekræftet utallige gange af et antal FN organer, inkl. FNs Sikkerhedsråd, FNs Generalforsamling, FN Kommisionen vedr. Menneskerettigheder, Den Internationale Lov Kommission og den Internationale Domstol. Princippet om selvbestemmelse fastslår, at hvor magthandlinger er blevet taget for at undertrykke denne ret, kan magt anvendet for at modvirke dette og opnå selv-bestemmelse. 

Kommisionen vedr. Menneskerettigheder har rutinemæssigt bekræftet lovligheden af kamp imod besættelse med alle tilrådighed stående midler, inkl. væbnet kamp (CHR Resolution no. 3 XXXV, 21 febr. 1979 og CHR Resolution nr. 1989/19, 6 marts 1989). Eksplicit vedtog FNs General Forsamling Resolution 37/43,3 December 1982: "Genbekræfter lovligheden af befolkningers kamp for uafhængighed, territorial integritet, national enhed og befrielse fra kolonial og udenlandsk dominans og udenlandsk besættelse med alle tilrådighedstående midler inkl. væbnet kamp." (Se også FN Generalforsamling resolutioner)  

The Kommissionen vedr. Menneskerettigheder har rutinemæssigt genbekræftet lovligheden af kamp imod besættelse med alle tilrådighed stående midler inkl. væbnet kamp (CHR Resolution No. 3 XXXV, 21 Februar 1979 and CHR Resolution No. 1989/19, 6 Marts 1989). Explicit vedtog FN´s General Assembly Resolution 37/43, den 3 December 1982: "Genbekræfter lovligheden af befolkningers kamp for uafhængighed, territorial integritet, national enhed og befrielse fra kolonialistisk og udenlandsk dominans med alle til rådigehed stående midler, inklusive væbnet kamp."  (Se også FN General Forsamlings Resolutioner 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 og 32/154).

2. Artikel 1 (4) af 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977 anser selv-bestemmelses kampe som internationale væbnede konfliktsituationer. Geneve Deklarationen om Terrorisme fastslår: "Som tilbagevendende anerkendt af FN´s Generalforsamling har befolkninger, der kæmper imod kolonialistisk dominans og fremmed besættelse og imod racistiske regimer i udøvelsen af deres ret til selv-bestemmelse  retten til at bruge magt til at gennemføre deres mål indenfor rammerne af international humanitær lovgivning. En sådan lovlig brug af magt må ikke forveksles med internationale terrorist handlinger."  

3. Nationale befrielsesbevægelser anerkendes som konsekvenser af retten til selv-bestemmelse. I udøvelsen af deres ret til selv-bestemmelse har befolkninger under kolonialistisk og fremmed dominans retten "til at kæmpe ... og at søge og modtage støtte, i overensstemmelse med charterets principper" og i overensstemmelse med Deklarationen vedr. on Principperne for International Lov vedrørende Venskabelige Relationer og Samarbejde mellem Stater.

4. Erklæringen vedr. Principperne for International Lov vedr. Venskabelige Relationer og Samarbejde mellem Stater (General Assembly Resolution 2625 (XXV)) citerer princippet om at, "Stater skal afstå i deres internationale relationer fra truslen eller brugen af magt imod en hvilkensomhelst stat, eller som i enhver anden henseende er uforenelig med de Forenede Nationer´s formål." Individuelt og kollektivt vil Irak og dets naboer være forpligtet til at afstå fra alle former for indblanding i andre stater´s anliggender. Individuelt og kollektivt vil Irak og dets naboere også være forpligtet til samarbejde og udvikling på basis af forhandling, voldgift og gensidige fordele.

5. Artikel 41 (2) af de Forenede Nationer´s International Lov  Komission's Foreløbige Artikler vedr. Statslig ansvarlighed, der repræsenterer reglerne for sædvanemæssig international lov (vedtaget i UN General Assembly Resolution 56/83 of 28 January 2002, "Stater´s ansvar for Internationalt forkastelige Handlinger"), forhindrer stater i at drage nytte af deres egne ulovlige handlinger: "Ingen stat må anerkende en situation skabt i kraft af et alvorligt brud (på en forpligtigelse med rod i en uigenkaldelig norm i generel international lov)"; Section III, UN General Assembly Resolution 36/103 of 14 December 1962, "Erklæring vedr. utistedeligheden af Ingriben og Indblanding i Staters interne Anliggender".

6. Erklæring fra  the Jury of Conscience, World Tribunal on Iraq, Istanbul, 23-27 June 2005.

7. Det Internationale Anti-besættelses Netværk er en koalition af grupper, der forholder sig solidarisk med den irakiske befolkning og for irakisk suverænitet  imod den amerikansk ledede besættelse af Irak. Den blev etableret i april 2006 på det Internationale Seminar i Madrid vedr. mord på irakiske akademikere og sundhedspersonale.

Medlemmer af International Anti-Occupation Network :


Abdul Ilah Albayaty, member of the BRussells Tribunal Executive Committee, France - Iraq
Hana Al Bayaty, Coordinator of the Iraqi International Initiative on refugees, France - Egypt
Dirk Adriaensens, member of the BRussells Tribunal Executive Committee, Belgium
John Catalinotto, International Action Center, USA
Ian Douglas, Coordinator of the International Initiative to Prosecute US Genocide in Iraq, UK - Egypt
Max Fuller, Author of For Iraq, the Salvador Option Become Reality and Crying Wolf, death squads in Iraq, UK - Crying Wolf
Paola Manduca, Scientist, New Weapons Committee, Italy
Sigyn Meder, member of the Iraq Solidarity Association in Stockholm, Sweden
Cristina Meneses, member of the Portuguese session of the World Tribunal on Iraq, Portugal
Mike Powers, member of the Iraq Solidarity Association in Stockholm, Sweden
Manuel Raposo, member of the Portuguese session of the World Tribunal on Iraq, Portugal
Manuel Talens, writer, member of Cubadebate, Rebelión and Tlaxcala, Spain
Paloma Valverde, member of the Spanish Campaign Against the Occupation and for the Sovereignty of Iraq (CEOSI), Spain


Internationale deltagere, der tilslutter sig vor engagement for en endegyldig afslutning af besættelsen og til en varig og bæredygtig fred i Irak

Ramsey Clark, former U.S. Attorney General, international human rights activist, founder of the International Action Center - USA
Admiral Vishnu Bhagwat, former Chief of Naval Staff -- India
Cynthia McKinney, Green Party US Presidential Candidate - USA
Denis Halliday, Former UN Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1997-98 - Ireland
Hans von Sponeck, Former UN Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1998-2000 - Germany
François Houtart, Director of the Tricontinental Center (Cetri), spiritual father and member of the International Committee of the World Social Forum of Porto Alegre, Executive Secretary of the Alternative World Forum, President of the International League for rights and liberation of people and president of the BRussells Tribunal - Belgium
Socorro Gomes, Chairwoman of WPC - World Peace Council and of Cebrapaz - Brazilian Center of Solidarity with Peoples and Struggle for Peace - Brazil
José Francisco Gallardo Rodríguez, General Major and PhD. in Public Administration - Mexico
Manik Mukherjee, Deputy, International Affairs, Socialist Unity Center of India, General Secretary, International Anti-imperialist and People's Solidarity Coordinating Committee - India
Eduardo Galeano, Essayist, journalist, historian, and activist - Uruguay
Harold Pinter, Author, Nobel Prize in Literature 2005 - UK
James Petras, Author - USA
Jan Myrdal, Author - Sweden
Michael Parenti, Author - USA
Peter Curman, Author - Sweden
Rosa Regàs, Author - Spain
Santiago Alba Rico, Author, philosopher, member of Rebelion, Spain - Tunisia
William Blum, Author, USA
Issam Chalabi, former Iraqi Oil Minister, Iraq/Jordan
Dr. Omar Al Kubaisy, senior iraqi cardiologist, anti occupation politician and activist on iraq health & medical situation
Dr. Saeed H. Hasan, Former Iraqi Permanent Representative to the United Nations - Iraq
Dr. Saadallah Al-Fathi, former head of the Energy Studies Department at OPEC - Iraq
Salah Omar Al Ali, ex iraqi minister/ex Iraq's ambassador to UN
Faruq Ziada, Former Iraqi Ambassador
Majid Al Samarai, former Iraqi ambassador
Wajdi A. Mardan, writer and Iraqi Diplomat
Naji Haraj, former Iraqi diplomat, human rights activist
Ridha Al Ridha, President of Iraqi Ja'fari shiits association: Al Ja'faria
Hassan T. Walli Aydinli, President of the Committee for the Defence of the Iraqi Turkmens' Rights - Belgium-Iraq
Saif Al din Al Douri, Iraqi writer and researcher
Sabah Al-Mukhtar, President of the Arab Lawyers Association - Iraq / UK
Mohammed Younis Alobaidi, Oil Expert, Petroleum Consultancy Group (PCG) Board Member
Prof. Dr. Zuhair Al Sharook, Former President of Mosul University, Iraq
Dr. Abdul Razaq M. Al Dulaimi, Dean of college of communication in Baghdad before the invasion
"Hana Ibrahim", Chair of Women's Will Organisation - Iraq
Mohammed Aref, Science writer - Iraq / UK
Muhamad Tareq Al-Deraji, Director of Monitoring net of human rights in Iraq - President of CCERF - Fallujah
Dr. Mousa Al-Hussaini, Iraqi Writer
Buthaina al Nasiri, author and activist, iraq-egypt
Dr. Souad Naji Al-Azzawi, Asst. Prof. Env. Eng. - University of Baghdad - Iraq
Dr. Fadhil .M. Albadrani, Professor in media, journalist. baghdad - Iraq
Mundher Al-Adhami, Research Fellow at Kings College London - Iraq / UK
Nermeen Al-Mufti, Former co-director of Occupation Watch - Journalist - Iraq
Salam Musafir, Iraqi author and journalist based in Russia
Wafaa' Al-Natheema, independent journalist, activist, founder of the Institute of Near Eastern & African Studies (INEAS), filmmaker, author of "Untamed Nostalgia - Wild Poems"
Hisham Bustani, Writer and Activist, Secretary - Socialist Thought Forum, Jordan
Nada Kassass, activist, Egypt
Arab Lotfy, artist and activist, Resistance Alliance, Lebanon- Egypt
Dr Sahera Al Abta, Academic,Doctor in biology,Faculty of Sience,Iraq/Amman
Sabah Al-Khozai, Academic & Politician
Yihia Abu Safi, searcher and activist, committies RIGHT TO RETURN palestinian, member of Resistance Alliance-Cairo
Dr. Mahmoud Khalid Almsafir, Ass. Prof. International Economics, Kuala Lumpur, Malaysia
Ghali Hassan, Independent writer living in Syndey, Australia
Yasar Mohammed Salman Hasan, computer science and business management - UK
Abdul Wahab Hamid Rashid, Iraq/Sweden
Asma Darwish Al-Haidari, Economist and Activist - Amman
Dr. Curtis F.J. Doebbler, International Human Rights Lawyer - USA
Karen Parker, Attorney , Association of Humanitarian Lawyers, partners of the BRussells Tribunal - USA
Niloufer Bhagwat, Vice President of Indian Lawyers Association - Mumbai / India
Amy Bartholomew, Law professor - Canada
Jennifer Van Bergen, journalist, author writing about civil liberties, human rights and international law, law lecturer at the Anglo-American University in Prague
Ana Esther Ceceña, Researcher/professor in geopolitics, National Autonomous University of México, Director of the Geopolitics Latinamerican Observatory - Mexico
Ángel Guerra Cabrera, journalist and professor - Cuba
April Hurley, MD, Iraq Peace Team, Baghdad 2003 - California, USA
Azildin Bin Hussain Al Qutamil, Arab Avant Guard-blog - Tunis
Dr. Bert De Belder, Coordinator Intal & Medical Aid For The Third World - Belgium
Carlos Fazio, journalist and academic - Mexico
Carlos Taibo, professor of Political Sciences, Madrid Autonomous University - Spain
Carmen Bohorquez, philosopher, Coordinator of the network of networks In Defense of Humanity - Venezuela
Dr. Chandra Muzaffar, President of JUST International - Malaysia
Claudio Moffa, Professor of History - Italy
Corinne Kumar, Secretary General of El Taller International - Tunesia / India
Dahr Jamail, independent journalist, author: Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq - USA
David Hungerford, antiwar activist - USA
David Miller, Professor of Sociology at Strathclyde University, co-founder of Spinwatch - UK
Dirk Tuypens, Actor - Belgium
Elias Davidsson, composer, international law scholar and activist for 9/11 truth - Germany
Eric Goeman, coordinator ATTAC - Belgium
Fausto Giudice, Writer, translator, activist, member of Tlaxcala - Italy/France
Felicity Arbuthnot, Journalist - UK
Frank Vercruyssen, Actor, TG Stan - Belgium
Dr. Gideon Polya, scientist, author of Body Count, Global avoidable mortality since 1950, Australia
Gie van den Berghe, professor University of Ghent - Belgium
Gilad Atzmon, Musician, writer, pro-Palestinian activist - UK
Gilberto López y Rivas, anthropologist - Mexico
Prof. Hedvig Ekerwald, Dept of Sociology, Uppsala University - Sweden
Prof. Em. Herman De Ley, Em. Prof. Ghent University, Ex-director of Centre for Islam in Europe - Belgium
Isaac Rosa, Writer - Spain
James E. Jennings, PH.D., President , Conscience International, Inc., a humanitarian aid and human rights organization working primarily in the Middle East; and Executive Director, US Academics for Peace, a group of university professors dedicated to dialogue among civilizations - USA
Jean Pestieau, Professor Emeritus, Catholic Univercity of Louvain (UCL), Belgium
Joachim Guilliard, Journalist, Anti-war movement - Germany
John Saxe-Fernández, Professor of political science, National Autonomous University - México
Jos Hennes, Publisher EPO - Edition House - Belgium
José Reinaldo Carvalho, Journalist, politologue, Relations Internationales, Cebrapaz - Centre Brésilien Pour la Solidarité avec les Peuples et la Lutte pour la Paix - Brazil
Kris Smet, Former Journalist - Belgium
Larry Holmes, Troops Out Now Coalition - USA
LeiLani Dowell, Fight Imperialism, Stand Together - USA
Prof. Dr. Lieven De Cauter, philosopher, K.U. Leuven / Rits, initiator of the BRussells Tribunal - Belgium
Lolo Rico, screenwriter - Spain
Ludo De brabander, Vrede, Peace Organisation - Belgium
Luz Gomez Garcia, Lecturer. Universidad Autonoma de Madrid - Spain
Manlio Dinucci, journalist Il Manifesto - Italy
Marc Vandepitte, philosopher - Belgium
Maria McGavigan, Institute for Marxist Studies, Brussels
Dr Mario Novelli, Lecturer in International Development, University of Amsterdam, Netherlands
Maruja Torres, writer and journalist - Spain
Mary Rizzo, Writer, translator, pro-Palestinian activist, member of Tlaxcala - USA/Italy
Mathias Cederholm, historian University of Lund, member in the Iraq Committe in Malmö, Sweden
Merry Fitzgerald, Europe-Turkmens of Iraq Friendships - Belgium
Michel Chossudovsky, economics professor and director, Centre for Research on Globalization (CRG) - Canada
Michel Collon, author, journalist - Belgium
Miguel Álvarez Gándara, member of SERAPAZ - Mexico
Mohamed Larbi Benotmane, law professor, Mohamed V University (Rabat).
Dr. Nayar López Castellanos, National Autonomous University of México - Mexico
Pascual Serrano, journalist, member of Rebelion - Spain
Paul Vanden Bavière, Former journalist De Standaard, publicist and editor of webzine Uitpers - Belgium
Pedro Monzón, Professor, Coordinator of the Cuban Chapter In Defense of Humanity - Cuba
Dr. Pol De Vos, Public Health Researcher - Peace movement, Belgium
René Naba, journalist, writer - France
Robin Eastman-Abaya, physician and human rights activist - USA
Prof. Rudi Laermans, sociologist, Catholic University of Leuven - Belgium
Sasha Crow, founder, co-directer of Collateral Repair Project
Sara Flounders, co-director of the International Action Center
Sarah Meyer, Independent researcher living in Sussex - UK
Saul Landau, scholar, author, commentator, and filmmaker on foreign and domestic policy issues, fellow of the Institute for Policy Studies - USA.
Sköld Peter Matthis, ophthalmologist - Sweden
Stephan Galon, ABVV Trade-Union Secretary / Permanent Syndical Centrale Générale FGTB - Belgium
Stéphane Lathion, swiss scholar (Fribourg University) - President of the GRIS (Research Group on Islam in Switzerland).
Stephen Eric Bronner, Professor of political science, Rutgers University - USA
Stevan Kirschbaum, Chair Grievance Committee United Steel Workers 8751 - USA
Steve Gillis, Vice President, United Steel Workers Local 8751 - USA
Teresa Gutierrez, May 1st Coalition for Immigrant and Worker Rights Co-Coordinator and Deputy Secretary General International Migrant Alliance (organizations for ID only) - USA
Dr. Thomas M. Fasy, MD PhD, Clinical Associate Professor, Mount Sinai School of Medicine - USA
Víctor Flores Olea, writer and political scientist - Mexico


Anbefalende organisationer:


All India Anti-imperialist Forum - India
BRussells Tribunal - Belgium
CEOSI - Spain
Conscience International - USA
El Taller International - Tunesia
INTAL - Belgium
International Action Center - USA
International Anti-imperialist and People's Solidarity Coordinating Committee
The Iraq Solidarity Association in Stockholm (IrakSolidaritet) - Sweden
Medical Aid For The Third World - Belgium
Muslim Peacemaker Teams - Iraq
Palestine Think Tank (Free Minds for a Free Palestine)
Tlaxcala, The Translators' (Global) Network for Linguistic Diversity
US Academics for Peace - USA
World Courts of Women
Collateral Repair Project (www.collateralrepairproject.org )

Vi opfordrer den internatinale fredsbevægelse, det civile samfund og politikere til at følge deres eksempel


Original og officiel tekst fra "Le Feyt Declaration: Peace in Iraq is an option". Denne tekst kan ikke ændres. Hvis den kopieres i sin helhed, eller i uddrag, skal dens oprindelige kilde altid nævnes:  http://anti-occupation.org

Kontakt til Anti-Occupation Network : kun fra Anti Occupation Network

Oversat af Hans Pendrup for Stop Terrorkrigen efter www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10319

- End -