International fredsbevægelse
 

Bush og Blair på anklagebænken

Bush-administrationen var én lang og kontinuerlig kriminel sammensværgelse imod international lov og USA’s egne love

Af Francis A. Boyle

Dette er den berømte jurist og ekspert i international lov, professor Francis A. Boyles indlæg ved krigsforbrydertribunalet i Kuala Lumpur den 17.-20. november 2011
Hans argumentation gælder også for den danske storkrigsf0rbryder Anders Fiogh Rasmussen og andre ansvarlige politiske ledere, som var håndlangere for Bush

Hr. præsident, ærede dommer, må dette være til gavn for tribunalet.

Efter den amerikanske højesterets republikanske Fem-bande med et rigsretsbrud indsatte George W. Bush som præsident i  januar 2001, blev verdens folk vidner til en amerikansk regering, der udviste en meget ringe respekt, om overhovedet nogen, for grundsætningerne i international lov, menneskerettighederne og den amerikanske forfatning.

Hvad verden oplevede, var  i stedet et omfattende og ondartet angreb på internationale og amerikanske lovbestemmelsers integritet fra en gruppe mænd og kvinder, som var helt igennem machiavellistiske i deres opfattelse af internationale relationer og i deres håndtering af både udenrigspolitikken og hjemlige forhold.

Og endnu mere alvorligt var det, at visse dele af Bush-administrationens udenrigspolitik i mange tilfælde betød en kontinuerlig kriminel virksomhed imod de anerkendte principper i både international ret og i amerikansk lovgivning – i særlig grad mod Nürnberg-Charteret (1945), Nürnberg-dommen (1946) og Nürnberg-principperne (1950), såvel som mod Pentagons egen amerikanske militære retningslinjer 27-10 vedr. Loven for Landkrigsførelse (1956) – som alle sammen var gældende  for præsident Bush selv som øverstkommanderende for USA’s væbnede styrker, jf. artikel II, sektion 2  i den amerikanske forfatning.

Afhængigt af de involverede spørgsmål omfattede disse internationale forbrydelser typisk, men ikke udelukkende brud på Nürnberg-artiklerne om forbrydelser imod freden: F.eks. Afghanistan, Irak, Somalia, Yemen og Pakistan såvel som den langvarige trussel om en aggressionskrig mod Iran.

Deres kriminelle ansvar vedrører ud over de i Nürnberg fastlagte forbrydelser imod menneskeheden og krigsforbrydelser også alvorlige brud på de fire Geneve-konventioner fra 1949 og Haag-bestemmelserne fra 1907 om land-krigsførelse: f.eks. torturen på Guantanamo, Bhagram, Abu Ghraib og andre steder, tvangsmæssige forsvindinger, snigmord, drab, kidnapninger, ekstraordinære udleveringer, “shock and awe”, forarmet uran, klyngebomber, hvid fosfor, Falluja og retsfarcerne i Guantanamo. Læg mærke til, at alle deres ofre var muslimer, arabere eller asiater.

Ydermere begik forskellige medlemmer af Bush-administrationen talrige ufuldbyrdede forbrydelser, som hang sammen med disse faktiske forbrydelser. Der er her tale om forbrydelser, der ifølge Nürnberg-Charteret, Dommen og Principperne – såvel som paragraf 501 i den amerikanske hær manual 27-10 – udgjorde internationale forbrydelser i sig selv: planlægning og forberedelse, tilskyndelser, ansporinger, konspiration, medskyldighed, forsøg, hjælp til og medvirken.

Endelig blev de grundlæggende principper i international kriminallov som fastlagt i paragraf 501 i den amerikanske hærmanual 27-10 overtrådt. Alle civile embedsmænd og militære officerer på højt niveau  i Bush-administrationen, der enten vidste eller burde have vidst, at soldater eller civile under deres kontrol – såsom CIA og de private lejesoldater-firmaer – begik eller var i færd med at begå internationale forbrydelser og ikke tog de nødvendige skridt til at stoppe dem eller straffe dem, eller begge dele, er ligeledes personligt ansvarlige for begåelse af internationale forbrydelser.

Denne kategori af det amerikanske embedsværk, som faktisk kendte til eller burde have kendt til disse internationale forbrydelser begået under deres jurisdiktion, og som  intet gjorde ved det, omfatter i toppen af USA’s kriminelle kommandokæde: præsident Bush og vicepræsident Cheney; forsvarsminister Rumsfeld, Rumfelds viceforsvarsminister Paul Wolfowitz; udenrigsministrene Powell og Rice; direktøren for det nationale efterretningsvæsen Negroponte, CIA's direktør Tenet; den nationale sikkerhedsrådgiver Hadley og hans stedfortræder Elliot Abrams; justitsministrene Ashcroft og Gonzales, som begge er kriminelt ansvarlige for den torturkampagne, som Bush Jr.-administrationen gennemførte; samt Pentagons overkommando sammen med de regionale øverstbefalende, især i den amerikanske centralkommando (CENTCOM).

Disse topembedsmænd i Bush-administrationen og deres nærmest underordnede var ansvarlige for forbrydelser imod freden og menneskeheden og krigsforbrydelser, som fastlagt i Nürnberg-charteret, i dommen og principperne, såvel som i hærens manual 27-10.

I dag bør Bush-administrationen i international juridisk forstand ses som at have udgjort en kontinuerlig kriminel konspiration mod international straffelov og amerikansk straffelov på grund af dens udformning og gennemførelse af serie-aggressionskrige, forbrydelser imod freden, forbrydelser imod menneskeheden og krigsforbrydelser, som krænker Nürnberg-charteret, dommen og principperne, og som juridisk set er på et tilsvarende niveau som dem, der blev forøvet af naziregimet i Tyskland.

Det er naturligvis den frygtelige ironi ved dagens situation, at for 65 år siden deltog den amerikanske regering i Nürnberg ved anklagerne, straffen og henrettelsen af nazistiske regerings-embedsmænd for at have begået nogle af den samme slags afskyelige internationale forbrydelser, som medlemmerne af Bush-administrationen har tilføjet mennesker over hele verden.

Jeg er personligt modstander af at fuldbyrde en dødsstraf mod noget menneske, uanset grunden og hvor  monstrøse deres forbrydelser er, uanset om det er George Bush Jr., Anthony Blair eller Saddam Hussein.

I denne henseende har tiltalte Tony Blair på alle givne tidspunkter optrådt som medhjælper og medimpliceret, som en hovedkraft af første rang, medsammensvoren og medskyldig i alle de internationale forbrydelser begået af Bush-administrationen, før, under og efter deres gennemførelse. Tony Blair var en integreret del og nødvendig komponent i Bush-administrationens kontinuerlige internationale kriminelle sammensværgelse.

I dag må dette Tribunal genbekræfte menneskehedens fastholden af Nürnberg-charteret, dommen og principperne, ved fuldt ud at stille regeringsembedsmænd i USA og Storbritannien til regnskab ifølge international ret ved begåelsen af sådanne frygtelige internationale forbrydelser. Det må ikke tillade, at noget aspekt af amerikansk eller britisk udenrigspolitik og forsvarspolitik gennemføres af velkendte  ’krigsforbrydere’, sådan som det fremgår af den amerikanske regerings egen officielle definition af dette ord som anvendt i Nürnberg-charteret, dommen og principperne, den amerikanske hærmanual 27-10, Den amerikanske krigsforbrydelseslov, de fire Geneve-konventioner og Haag-bestemmelserne.

Dette tribunal må insistere på domsfældelse og langvarige fængselsdomme til alle britiske og amerikanske regerings-tjenestemænd, der er skyldige i sådanne afskyelige krigsforbrydelser. Hvis ikke de således bremses, kan de amerikanske og britiske regeringer meget vel starte en 3. verdenskrig.

Efter den frygtelige tragedie 11. september 2001 har Amerika og Storbritannien bagvasket, dæmoniseret og udryddet muslimer, arabere og asiater i næsten samme omfang, som Amerika gjorde det med  Japan og japanerne efter Pearl Harbor.
Som nazisterne tidligere havde demonstreret det med  jøderne, må en regering først umenneskeliggøre og udpege en race som syndebuk, før dets borgere vil tolerere, om ikke godkende, deres udryddelse: Hiroshima og Nagasaki er et bevis.

I  USA og Storbritannien efter 11. september står verden direkte over for udsigten til en atom-tilintetgørelseskrig gennemført af deres hvide, racistiske jødisk-kristne magteliter imod farvede folk i den muslimske, arabiske og asiatiske verden for at stjæle deres olie og gas.

Det er korstogene om igen. Men denne gang stirrer et atomart Armageddon hele menneskeheden i øjnene.

Dette tribunal må nu lede kampen mod de racistiske amerikanske og britiske diktatoriske imperier! Nu er det  jeres Nürnberg! Døm de tiltalte for alle de rejste anklager! Menneskeheden og historien kræver intet mindre end det af jer!
Tak!     

Originalartikel

The Bush Administration Was an Ongoing Criminal Conspiracy Under International Law and U.S. Domestic Law
Kuala Lumpur War Crimes Tribunal

Oversat efter Global Research    

- End -