USA - Irak
 

Tilintetgørelsen af Fallujah:

En krigsforbrydelse
for øjnene af os

Af Francis A. Boyle
Counterpunch , 15 november 2004

Civil modstand er den vej, der må gås.
Folkemagt kan gøre en ende på magtpolitik

Overs. af Hans Pendrup
Se oversætterbemærkningen nederst på siden

Tilintetgørelsen af Fallujah fortsætter hastigt. Artikel 6 (b) i Nürnberg dokumentet definerer i det relevante afsnit en Nürnberg krigsforbrydelse som " … hensynsløs ødelæggelse af byer, byområder eller landsbyer … " Ifølge denne definitive definition udgør Bush jr. administrationens ødelæggelse af Fallujah en krigsforbrydelse som nazisterne blev retsforfulgt og dømt for. Der er intet overraskende i dette.

DOKUMENTATION
Nürnberg-principperne

Efter Bush jr. administrationens magtovertagelse i medfør af De Forenede Staters Højesteret i januar 2001 har verdens befolkning været vidne til en regering i De Forenede Stater, der har demonstreret meget lidt - om overhovedet nogen - respekt for international lov, internationale organisationer og menneskerettigheder og de dermed forbundne fundamentale overvejelser, for slet ikke at tale om forståelse for overholdelse af krav i forbindelse med international fred og sikkerhed.

Hvad verden har været vidne til er i stedet et omfattende og ondartet angreb på international retsordens integritet iværksat af en gruppe mænd og kvinder, der er gennemgribende Machiavelli´ske i deres opfattelse af internationale relationer og i deres varetagelse af både udenrigspolitik og indenrigske forhold. Dette er ikke kun et spørgsmål om at lade eller ikke lade tvivlen komme den anklagede til gode, når det gælder komplicerede sager i forbindelse med udenrigsspørgsmål og forsvarspolitik overfor en amerikansk regering, der har ansvaret for både sine egne borgeres sikkerhed og for de allierede i Europa, den vestlige halvkugle og Stillehavet.

Bush jr. administrationens udenrigspolitik udgør snarere en vedvarende kriminel aktivitet i lyset af an erkendte principper i forbindelse med såvel international lov og amerikansk indenrigspolitisk lov, samt i særdeleshed Nürnberg-charteret, Nürnberg dommene og Nürnberg-principperne.
Så dens tilintetgørelse af Fallujah var at forvente.

For en generation siden spurgte verdens befolkninger sig selv: Fandtes der "gode" tyskere? OK, der var nogle gode tyskere. Den lutheranske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer var den mest fremtrædende repræsentant for de mennesker, der lige til deres død levede et t liv i principiel opposition til den nazistiske terrorstat.

I dag spørger verdens befolkninger på samme måde sig selv: Hvor er de "gode" amerikanere? OK, der findes gode amerikanere. Som de tre katolske nonner i Denver, der blev arresteret og fængslet for at protestere imod amerikanske masseødelæggelsesvåben, hvis ødelæggelseskraft og mulige udslettelse af menneskeheden langt overgår endog Hitlers og nazisternes vildeste fantasier. Og i øvrigt for at protestere imod illegale amerikanske interventioner rundt omkring i verden. Lige for nylig skønnede The Nuclear Resister, at der siden efteråret 2002 har været mere end 9,500 anti-krigs relaterede arrestationer i de Forenede Stater alene. Mange flere er i vente.

I internationale juridiske termer burde Bush Jr. administrationen iflg. international kriminallovgivning selv nu betragtes som udgørende en løbende kriminel konspiration under krænkelse af Nürnberg-charteret, Nürnberg dommene og Nürnberg principperne i henhold til formuleringen af disse, og som iværksættere af en aggressiv krigspolitik, der i juridisk henseende svarer til den, der gennemførtes af det nazistiske regime.

Som følge heraf besidder amerikanske borgere den grundlæggende ret i henhold til international lov og de Forenede Staters egene love - den amerikanske forfatning indbefattet - til at engagere sig i ikke-voldelig borgerlig modstand (civil ulydighed) for at forhindre, hæmme, modarbejde eller gøre en ende på vedvarende kriminelle aktiviteter, begået af amerikanske regeringsrepræsentanter ved udførelsen af udenrigspolitiske aktiviteter og militære operationer, som angives gennemført af forsvarshensyn og som kontra-terrorisme.

Den samme ret til borgerlig modstand udstrækker sig pari passu (i samme grad) til verdenssamfundets statsborgere.
Alle i hele verden har i henhold til international lov både retten og pligten til med alle ikke-voldelige midler at modsætte sig igangværende kriminelle aktiviteter begået af Bush jr. administrationen og dens forbryderiske udenlandske medskyldige som Blair, Berlusconi, Howard, Koizumi, Kwasniewski, etc.

Hvis det ikke fastholdes således, kan Bush jr. administrationen meget vel komme til at udløse en tredje verdenskrig.

Tidspunktet for forebyggende handling er nu. Civil modstand er den vej, der må gås. Folkemagt kan gøre en ende på magtpolitik.

Folkelige bevægelser har haft held til at vælte tyranniske, diktatoriske og autoritære regimer overalt i tidligere kommunistiske lande i Øst Europa såvel som i Asien og for nylig i Latin Amerika. Det er på tide atter at udøve folkemagt her i De Forenede Stater:
" "When in the Course of human Events. . . We hold these Truths to be self-evident. . . . we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and sacred Honor."
(Når vi under menneskelige begivenheders forløb ... anser disse sandheder for at være selvindlysende ... forpligter vi os gensidigt med vore liv, vore skæbner, vor hellige ære.)

Til trods for Bush Jr. ligaens bestræbelser på det modsatte har vi amerikanske borgere stadig vore First Amendments Rights (forfatningsbestemte rettigheder): Talefrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, frihed til at andrage vor regering om oprejsning for disse omfattende klagepunkter, til civil modstand osv.
Vi bliver nødt til af fuld kraft at påbegynde udøvelsen af alle vore forfatningsbestemte rettigheder lige nu. Vi må bruge dem, hvis vi ikke skal miste dem.
Vi må handle ikke blot til gavn for befolkningerne i Sydvest Asien, men for vores fremtid, for vore børn, for vort land som et demokratisk samfund forpligtet på loven og på den amerikanske forfatning. Nazisterne havde også deres "homeland".

Professor Francis Boyle er en fremtrædende eksperti i international ret. Han underviser ved University of Illinois College of Law.

Originalartiklen
Obliterating Fallujah: War Crime in Real Time
By Francis A. Boyle

Oversætterens bemærkning:
Anders Fogh Rasmussen har på spørgsmålet om den danske regerings stillingtagen til rapporten om en amerikansk soldats uprovokerede drab på en såret Iraker i Fallujah udtrykt sin uforbeholdne tillid til, at den pågældende ansvarlige vil blive retsforfulgt af de amerikanske myndigheder.
På baggrund af den internationalt anerkendte juraprofessor Francis Boyle´s vurdering af den amerikanske besættelsesmagts ansvarlige myndigheder må man undre sig over, hvem det er, den danske statsminister udtrykker sin tillid til. (HP)

- End -